Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
4 stycznia 2017

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim

 

I. Miejsce zatrudnienia

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim

ul. Piastów 10 h

66-600 Krosno Odrzańskie

II. Forma zatrudnienia: – zatrudnienie na podstawie umowy (okres próbny) ⅞ etatu.

III. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:

A. Wymagania niezbędne.

Kandydatem może być osoba która:

 1. Posiada wykształcenie minimum średnie odpowiedniej specjalności, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku (praca socjalna) lub wykształcenie wyższe o profilu pedagogicznym - praca socjalna.
 2. Zna problematykę osób z niepełnosprawnością.
 3. Posiada umiejętności prowadzenia pracy socjalnej z osobami
  z niepełnosprawnością.
 4. Posiada umiejętności obsługi komputera i programów komputerowych.
 5. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

B. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów prawa:
  1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
   w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej z dnia 25 marca 2004 r.
  2. Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.
 2. Cierpliwość, uczciwość, empatia, samodzielność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole.
 3. Komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

IV. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

-      prowadzenie pracy socjalnej z uczestnikami WTZ w Krośnie Odrzańskim
w miejscu i w ich środowisku rodzinnym,

-      wspomaganie uczestników WTZ i członków ich rodzin, wymagających pomocy
w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej,

-      prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej i profilaktyki,

-      praca z uczestnikami Warsztatów mająca na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiazywania własnych problemów,

-      zapobieganie procesowi marginalizacji uczestników WTZ, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku,

-      przeprowadzanie wywiadów w rodzinach i środowisku uczestników,

-      prowadzenie z uczestnikami WTZ treningu ekonomicznego i treningów społecznych,

-      zapewnienie bezpieczeństwa uczestników w toku zajęć,

-      opracowywanie Indywidualnych Programów Rehabilitacji uczestników
w programie komputerowym,

-      opracowywanie rocznych planów pracy socjalnej,

-      realizacja programów rehabilitacji,

-      uczestnictwo w dokonywaniu okresowej, rocznej i kompleksowej oceny efektów rehabilitacji w odniesieniu do poszczególnych uczestników Warsztatów,

-      praca w środowisku lokalnym polegająca na zapewnieniu rehabilitacji
w WTZ osobom potrzebującym pomocy, dotychczas nią nie objętych,

-      zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, współpracownikami, rodzicami lub opiekunami uczestników Warsztatów,

-      ścisła współpraca z psychologiem, instruktorami terapii zajęciowej, technikiem fizjoterapii, zatrudnionymi w WTZ w Krośnie Odrzańskim oraz rodzicami
i opiekunami uczestników,

-      składanie kierownikowi WTZ pisemnego zapotrzebowania na materiały
i wyposażenie niezbędne do pracy socjalnej,

-      dokonywanie zamówień publicznych wg potrzeb,

-      składanie kierownikowi WTZ pisemnej informacji z całorocznej pracy
w terminie do 10 stycznia roku następującego po roku sprawozdawczym,

-      prowadzenie dokumentacji dotyczącej każdego uczestnika,

-      prowadzenie dziennika zajęć,

-      dbanie o wystrój, estetykę i porządek w gabinecie pracownika socjalnego,

-      przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

-      przestrzeganie ustalonych zasad porządku i dyscypliny pracy,

-      stałe podnoszenie kwalifikacji w drodze samokształcenia,

-      przejawianie aktywności, samodzielności i inicjatywy w pracy,

-      dbałość o powierzone mienie i zapewnienie ochrony tajemnicy służbowej,

-      przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.,

-      zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny.

V. Warunki pracy na stanowisku: stanowisko pracownik socjalny.

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły – uwierzytelniona kopia.
 5. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
 6. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi.

List motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia powinny być opatrzone datą
i własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia. Oferty zawierające niepodpisane dokumenty i oświadczenia nie będą rozpatrywane.

VIII. Sposób i termin składania ofert:

 1. Oferty z wymaganymi dokumentami, kandydaci powinni składać w siedzibie WTZ osobiście lub drogą pocztową do dnia 20.01.2017 r. do godz. 15.00.
  O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby WTZ
  w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawą z 21 listopada 2008 roku
  o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)
 3. Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać u Pani Ewy Nowickiej, kierownika WTZ w Krośnie Odrzańskim. Telefon kontaktowy:  68 3833380 lub 605 143 380

 

Kierownik

Warsztatów Terapii Zajęciowej

w Krośnie Odrzańskim

Ewa Nowicka